Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Obwieszczenie

Obwieszczenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 kwietnia 2017

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzyń Podlaski – ETAP 1.

Na podstawie art. 17 pkt. 9  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), uchwały Rady  Gminy Radzyń Podlaski Nr XV/69/2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzyń Podlaski i uchwały nr XXX/145/2017 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie sposobu wykonania uchwały Nr XV/69/2015 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzyń Podlaski  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzyń Podlaski – ETAP 1, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, obejmujący obszary zurbanizowane sołectw: Główne, Jaski, Płudy, Radowiec, Siedlanów, Ustrzesz, Stasinów, Marynin, Zbulitów Duży, Branica Radzyńska Kolonia, Branica Radzyńska, Paszki Duże, Paszki Małe,  Zabiele, Bedlno, Żabików, Brzostówiec; planowany przebieg drogi krajowej S19 i nowe obejście miejscowości Biała w ciągu drogi krajowej nr 63, istniejącą i projektowaną rozbudowę Zakładu Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi w miejscowości Biała, istniejące i projektowane tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów w miejscowości Bedlno Radzyńskie oznaczone symbolami od nr E 13P do nr E 21P, istniejący teren zabudowy rezydencjonalnej w miejscowości Białka oznaczony symbolem G40 U/ZP wraz z projektowaną strefą widokową, w dniach od 13.04.2017r. do 16.05.2017r.  w siedzibie Urzędu Gminy Radzyń Podlaski,  21-300 Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, pokój nr 4 w godzinach pracy urzędu.

Projekt planu miejscowego – ETAP 1 (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) jest dostępny również na stronie internetowej gminy  www.radzynpodlaski.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11.05.2017 r. w siedzibie  Urzędu Gminy Radzyń Podlaski, 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, sala nr 202 o godz. 1100 .

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do  Wójta Gminy Radzyń Podlaski  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  5. 06. 2017r. 

Pisma należy kierować na adres: Urząd Gminy Radzyń Podlaski,  21-300 Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy : ug@radzynpodlaski.pl

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzyń Podlaski ETAP 1, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radzyniu Podlaskim, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu planu, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Radzyń Podlaski na adres: Urząd Gminy Radzyń Podlaski,  21-300 Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy ug@radzynpodlaski.pl   w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 5.06. 2017r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Wójta Gminy Radzyń Podlaski
w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej gminy na stronie internetowej.

          

Wójt Gminy Radzyń Podlaski

Wiesław Mazurek

 

Radzyń Podlaski, dnia  03.04.2017 r.

Pliki do pobrania