Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 kwietnia 2017

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446  z późn.zm.) zwołuję na dzień  28 kwietnia  2017  roku na godz. 12:oo – XXXIII  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie
2.Sprawy organizacyjne:
-stwierdzenie quorum
-przyjęcie porządku obrad
-przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
3.Wystąpienia zaproszonych gości,
4.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim,
5.Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
6.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
7.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym
8.Wnioski, zapytania i interpelacje,   
9.Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Statutu Sołectwa ADAMKI,
b) uchwalenia Statutu Sołectwa BEDLNO,
c) uchwalenia Statutu Sołectwa BEDLNO RADZYŃSKIE,
d) uchwalenia Statutu Sołectwa BIAŁA,
e) uchwalenia Statutu Sołectwa BIAŁKA,
f) uchwalenia Statutu Sołectwa BRANICA RADZYŃSKA-KOLONIA,
g) uchwalenia Statutu Sołectwa BRANICA RADZYŃSKA,
h) uchwalenia Statutu Sołectwa BRZOSTÓWIEC,
i) uchwalenia Statutu Sołectwa GŁÓWNE,
j) uchwalenia Statutu Sołectwa JASKI,
k) uchwalenia Statutu Sołectwa MARYNIN,
l)  uchwalenia Statutu Sołectwa  PASZKI DUŻE,
ł) uchwalenia Statutu Sołectwa PASZKI MAŁE,
m) uchwalenia Statutu Sołectwa PŁUDY,
n) uchwalenia Statutu Sołectwa RADOWIEC,
o) uchwalenia Statutu Sołectwa SIEDLNÓW,
u) uchwalenia Statutu Sołectwa STASINÓW,
p) uchwalenia Statutu Sołectwa USTRZESZ,
r) uchwalenia Statutu Sołectwa ZABIELE,
s) uchwalenia Statutu Sołectwa ZBULITÓW DUŻY,
t) uchwalenia Statutu Sołectwa ŻABIKÓW,
u) przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Radzyń Podlaski na lata 2017-2020
w) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Radzyń Podlaski.
x) zmiany uchwały budżetowej na 2017  r.
y) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
10.Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje.
11.Sprawy bieżące
12. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Grochoła


Radzyń Podlaski, dnia  21 kwietnia   2017  r.