Zaproszenie na XXXVII Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 września 2017

MIESZKAŃCY GMINY
RADZYŃ PODLASKI

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446  z późn.zm.) zwołuję na dzień  28 września   2017  roku na godz. 9oo – XXXVII Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej.
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie
2.Sprawy organizacyjne:
-stwierdzenie quorum
-przyjęcie porządku obrad
-przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
3.Wystąpienia zaproszonych gości,
4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
5.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym
6.Wnioski, zapytania i interpelacje,  
7.Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2017  r.
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
c) uchwalenia Programu Rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski na lata 2017 – 2023,
8.Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje.
9.Sprawy bieżące
10. Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Grochoła