POSIEDZENIE GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RADZYNIU PODLASKIM

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 listopada 2017

W dniu 16 listopada 2017 r. w Urzędzie Gminy Radzyń Podlaski odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzeniu przewodniczył Zastępca Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Radzyniu Podlaskim Pan Ireneusz Bogusz – Zastępca Wójta Gminy.  W trakcie posiedzenia Zespołu omówione zostały następujące kwestie:

 

1.Fazy zarządzania kryzysowego.
2.Katalog zagrożeń występujących na terenie gminy Radzyń Podlaski.
3.Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego oraz Plan Obrony Cywilnej Gminy Radzyń Podlaski – formacje OC, SWA i SWO, aktualizacja dokumentów z przedmiotowej tematyki.
4.Przygotowanie do okresu zimowego Urzędu Gminy Radzyń Podlaski, instytucji, jednostek organizacyjnych, służb i straży z terenu gminy.
5.Informacje bieżące z zakresu Zarządzania Kryzysowego.

W ramach powyższych zadań pan Waldemar Blicharz omówił proces zarządzania kryzysowego z podziałem na fazy. Pan Waldemar Blicharz omówił również katalog zagrożeń dla gminy ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia jakie niesie afrykański pomór świń (ASF). Dokonano także analizy posiadanych sił i środków do usuwania skutków ewentualnych zdarzeń kryzysowych. Szerzej omówione zostały zadania stawiane przed GZZK w sytuacji, kiedy będzie pełnił on rolę Zespołu Kierowania Obroną Cywilną. Poruszono tu również sprawy związane z Gminnym Planem Zarządzania Kryzysowego oraz Planem Obrony Cywilnej Gminy, jak również planem ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla gminy Radzyń Podlaski.

Przypomniano zebranym o zagadnieniach wynikających z obowiązku realizacji zadań wynikających z Zarządzenia Nr 47 Wojewody Lubelskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 18 lutego 2011, zgodnie z którymi należy od dnia 12 marca 2012 roku dokonywać sprawdzenia sprawności syren wchodzących w skład SWO poprzez ich głośne użycie w każdy czwarty czwartek miesiąca kończącego kwartał, a w dniu 1 września (sygnał ciągły trwający 1 minutę). Omówiono również sprawy związane z przygotowaniami struktur gminy do okresu zimowego. Postawiono zadania w tym zakresie dla służb, straży i pracowników Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych podległych Wójtowi Gminy Radzyń Podlaski. Dokonano analizy rekomendacji otrzymanych za pośrednictwem Starosty Radzyńskiego od Wojewody Lubelskiego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w okresie zimowym.

W zakresie powyższych rekomendacji wdrożono następujące działania:
•monitorować aktualną i prognozowaną sytuację meteorologiczną pod kątem występowania intensywnych opadów śniegu, które mogą spowodować nieprzejezdność dróg; informacja będzie przekazywana właściwym służbom, zwłaszcza jednostkom OSP z terenu gminy; zapewnić przepływ informacji przez Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK) do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK).
•informować ludność o możliwości pogorszenia się warunków pogodowych i niekorzystnych zdarzeniach związanych z okresem zimowym, w tym publikować na stronie internetowej UG zalecenia i ostrzeżenia, po uprzednim przeanalizowaniu sytuacji pogodowej, jak również otrzymywanych ostrzeżeń pogodowych z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
•kontrolować warunki bytowe osób objętych pomocą społeczną (niepełnosprawni, osoby niezaradne życiowo i samotne). W przypadku konieczności kierowanie osób bezdomnych do schroniska dla bezdomnych działającego w mieście Radzyń Podlaski przy ulicy Brzostówieckiej 2, jak również wykorzystywanie w tym celu budynku mieszkalnego w Żabikowie. Na terenie gminy pracują 3 opiekunki, które na bieżąco odwiedzać będą osoby chore i niedołężne. Ponadto komisja złożona z pracownika socjalnego, dzielnicowego oraz radnego gminy lub sołtysa, dokonywać będzie lustracji osób samotnych. Realizowane jest też dofinansowywanie i finansowanie zakupu opału dla osób będących w trudnej sytuacji. Osoby pozbawione odpowiednich warunków mieszkaniowych i osoby niepełnosprawne umieszczane są w placówkach zapewniających całodobowe utrzymanie i opiekę. GOPS finansuje też dożywianie dzieci.
•w okresie utrzymywania się niskich temperatur, wzmóc działania prewencyjne
w zakresie kontrolowania miejsc przebywania osób zagrożonych zamarznięciem. Zadanie to realizowane będzie po części przez GOPS ale wskazanym jest uczulenie sołtysów, radnych gminnych oraz Prezesów jednostek OSP z terenu gminy, by w okresach bardzo niskich temperatur wzmóc obserwację podległego terenu pod kątem problemu bezdomności. Należy także podjąć współpracę w tym zakresie z Komendą Powiatową Policji w Radzyniu Podlaskim.
•przekazywać do środków masowego przekazu informacje o lokalnych utrudnieniach na drogach i wyznaczonych objazdach; wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy będą pozyskiwać informacje od sołtysów i radnych oraz z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wszelkie zdarzenia związane z tego typu sprawami mogą być na bieżąco zgłaszane do GCZK;
•zweryfikowano funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie zimy pod kątem zapewnienia dowozu dzieci i młodzieży do szkół, organizacji ciepłych posiłków w trakcie zajęć lekcyjnych, zabezpieczenia w ciepło budynków szkolnych i internatów;
•wskazano na konieczność egzekwowania od właścicieli i zarządców nieruchomości obowiązku odśnieżania chodników i usuwania śniegu z dachów oraz informowania mieszkańców gminy w tym zakresie;
•zabezpieczono miejsca ewakuacji i niezbędnego asortymentu (herbata, termosy, jednorazowe kubki) oraz pomocy medycznej dla podróżnych będących w stanie zagrożenia, którzy mogą oczekiwać na nieprzejezdnych szlakach drogowych lub mieszkańców, do których jest utrudniony dojazd. Powyższe zadanie realizowane będzie w oparciu o domy ludowe i strażnice OSP, jak również w razie szczególnej potrzeby placówki oświatowe.

Na zakończenie poinformowano zebranych o obecnej sytuacji w gminie, o gromadzonych zasobach plandek i worków na potrzeby usuwania skutków anomalii pogodowych w razie ich ewentualnego zaistnienia. Omówiono też możliwość wystąpienia raportowania poprzez Centralną Aplikację Raportującą (CAR) w sytuacji zaistnienia w gminie sytuacji noszących znamiona kryzysu. Zakończenia i podsumowania dokonał Zastępca Przewodniczącego GZZK w Radzyniu Podlaskim Pan Ireneusz Bogusz.