Zaproszenie na XL Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 listopada 2017

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI                           

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)  zwołuję na dzień  4 grudnia  2017  roku na godz. 10:00 – XL  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej.
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie
2.Sprawy organizacyjne:
stwierdzenie quorum
przyjęcie porządku obrad
przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
3.Wystąpienia zaproszonych gości,
4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
5.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym
6.Wnioski, zapytania i interpelacje,  
7.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych  do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzyń Podlaski – Etap I,
b)zmiany uchwały budżetowej na 2017  r.
8.Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje.
9.Sprawy bieżące
10. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca  Rady Gminy

Anna Grochoła