Plan Gospodarki niskoemisyjnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 lipca 2015

Gmina Radzyń Podlaski, w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej, dostała dofinansowanie na realizację projektu pn: „Gospodarka niskoemisyjna w gminie Radzyń Podlaski - planowanie strategiczne”.

Głównym celem projektu jest opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Radzyn Podlaski, który będzie kluczowym dokumentem regulującym działania gminy w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza, a także zmniejszenia zużycia energii zgodnie z wymogami unijnymi.

Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu obejmie swoim zakresem również stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu.


Podstawą opracowania efektywnego Planu jest inwentaryzacja zużycia energii i wynikającej z niego emisji  CO2 na terenie gminy. W związku z tym przygotowane zostały ankiety, które pozwolą na zebranie potrzebnych danych. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zostaną sprecyzowane kierunki rozwoju przyczyniające się do realizacji wyznaczonych celów.

Uwaga!
Zadania ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej będą miały większe szanse na uzyskanie dofinansowania projektu w ramach funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 na zadania inwestycyjne z zakresu efektywności energetycznej m.in. termomodernizację budynków oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Zapraszamy do współudziału w tworzeniu Planu. W tym celu zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety na temat zużycia nośników energii, planowanych inwestycji związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych.
Przekazane dane nie będą udostępnione publicznie. Opracowanie będzie zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIET
1.    Ankieta dla mieszkańców,
2.    Ankieta dla przedsiębiorców,

Wypełnioną ankietą należy przesłać mailowo na adres: .ug@radzynpodlaski.pl lub przekazać osobiście w Urzędzie Gminy w Radzyniu Podlaskim, pok. nr 3 Sekretariat. Ankietę w wersji papierowej można uzyskać, a potem złożyć, w Urzędzie Gminy w Radzyniu Podlaskim, pok. nr 3 Sekretariat.

Termin składania wypełnionych ankiet upływa 13 luty 2015.

Dziękujemy za pomoc w opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzyń Podlaski !