Zaproszenie na XLIII Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 lutego 2018

MIESZKAŃCY GMINY
RADZYŃ PODLASKI

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.) zwołuję na dzień  15 lutego 2018 roku na godz. 10:oo – XLIII  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie
2. Sprawy organizacyjne:
stwierdzenie quorum
przyjęcie porządku obrad
przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
3. Wystąpienia zaproszonych gości,
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym
6. Wnioski, zapytania i interpelacje,  
7. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia ramowego planu pracy  Rady Gminy Radzyń Podlaski na 2018 r.
b) uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Radzyń Podlaski na 2018  r.  
c) wniosku  o przeprowadzenie  wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej  wsi Paszki Małe oraz  określenia terminów ich przeprowadzenia
d) ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Radzyń Podlaski dla niepublicznych przedszkoli ;
e) określenia wysokości opłat za świadczenia publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Radzyń Podlaski.
f) zmieniającą uchwałę w sprawie wskazania członków do prac Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych,  
g) zmiany uchwały budżetowej na 2018  r.
9. Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje.
10. Sprawy bieżące
11.  Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca  Rady Gminy

Anna  Grochoła

Radzyń Podlaski, dnia 5 lutego 2018 r.