Zaproszenie na XLV Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 marca 2018

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję na dzień  15  marca  2018 roku na godz. 10:oo – XLV  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie
2.Sprawy organizacyjne:
-stwierdzenie quorum
-przyjęcie porządku obrad
-przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
3.Wystąpienia zaproszonych gości,
4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
5.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym
6.Wnioski, zapytania i interpelacje,  
7.Sprawozdanie z działalności GOPS w Radzyniu Podlaskim za 2018 rok,
8.Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok,  
9.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU”  w Radzyniu Podlaskim
b)nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim
c)podziału  Gminy Radzyń Podlaski na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy, ustalenia ich granic i numerów.
d)podziału Gminy Radzyń Podlaski na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
e)wniosku  o przeprowadzenie  wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej  wsi Płudy, oraz  określenia terminów ich przeprowadzenia
f)określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym,  trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,
g)przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzyń Podlaski  w 2018 roku.
h)wykonania uchwały Nr XV/69/2015 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzyń Podlaski.
10.Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje.
11.Sprawy bieżące
12. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Grochoła


Radzyń Podlaski, dnia   6  marca   2018  r.