Zaproszenie na XLIX Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski,

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 sierpnia 2018

Mieszkańcy Gminy.
RADZYŃ   PODLASKI

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ) zwołuję na dzień  10  sierpnia  2018 roku na godz. 10.oo – XLIX  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie
2. Sprawy organizacyjne:
stwierdzenie quorum
przyjęcie porządku obrad
przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
3. Wystąpienia zaproszonych gości,
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym
6. Wnioski, zapytania i interpelacje,  
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przekazania do zaopiniowania projektu  regulaminu dostarczania wody i
    odprowadzania ścieków  organowi regulacyjnemu ;
b) dopłat do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radzyń
    Podlaski w okresie do 12 miesiąca trwania taryfy zatwierdzonej przez organ
    regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;
c) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin    
    zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach    oraz
    ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
    niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciel  
8. Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje
9. Sprawy bieżące
10.  Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca  Rady Gminy

Anna Grochoła