Zaproszenie na L Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 września 2018

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ) zwołuję na dzień  24  września   2018 roku na godz. 8:oo – L  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie
2.Sprawy organizacyjne:
-stwierdzenie quorum
-przyjęcie porządku obrad
-przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
3.Wystąpienia zaproszonych gości,
4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
5.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym
6.Wnioski, zapytania i interpelacje,  
7.Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Podlaskim zs. w Białej;
b) zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
8.Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje
9.Sprawy bieżące
10. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Grochoła


Radzyń Podlaski, dnia   18 września  2018  r.