Zaproszenie na II Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 listopada 2018

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994  z późn.zm.) zwołuję na dzień  30 listopada   2018 roku na godz. 14:oo – II Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie
2.Sprawy organizacyjne:
-stwierdzenie quorum
-przyjęcie porządku obrad
-przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
3.Wystąpienia zaproszonych gości,
4.Wnioski, zapytania i interpelacje,  
5.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
6.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym
7.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)powołania stałych Komisji Rady Gminy Radzyń Podlaski oraz określenia przedmiotu ich działania,
b)ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy,
c)ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Radzyń Podlaski,
d)obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Radzyń Podlaski na rok podatkowy 2019;
e) uchwalenia rocznego  Programu Współpracy Gminy Radzyń Podlaski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  na rok 2019.
f)zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2018 rok,    
8.Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje.
9.Sprawy bieżące
10.Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Pieśko