Zaproszenie na IX Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 czerwca 2019

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję na dzień  24  czerwca 2019 roku na godz. 8:oo –IX Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej UG.
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie
2.Sprawy organizacyjne:
1)stwierdzenie quorum
2)przyjęcie porządku obrad
3)przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji
a)z VII Sesji z dnia 22 maja 2019 r.
b)z VIII – Nadzwyczajnej Sesji z dnia 23 maja 2019 r.
3.Wystąpienia zaproszonych gości,
4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
5.Sprawozdanie Przewodniczącej  Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym
6.Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Radzyń Podlaski za 2018 rok;
a)przedstawienie raportu  o stanie Gminy Radzyń Podlaski za 2018 rok;
b)debata nad raportem;
c)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Radzyń Podlaski za 2018 rok,
7.Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzyń Podlaski za 2018 r. sprawozdania finansowego wraz z informacją o stanie mienia Gminy Radzyń Podlaski,
8.Przedstawienie opinii Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy,
9. Przedstawienie uchwały  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radzyń Podlaski o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r. sprawozdaniu finansowym wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Radzyń Podlaski,
10.Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radzyń Podlaski w sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
11.Dyskusja dot. pkt. 7 – 10.
12.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Radzyń Podlaski z wykonania budżetu za 2018 r.;
b)udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radzyń Podlaski z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.;
c)wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Radzyń Podlaski do projektu pn. „ Energia słoneczna dla Gminy Radzyń Podlaski „
d)zmieniającą uchwałę w sprawie planu dofinansowania na 2019 rok form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
e)w sprawie dopłat do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radzyń Podlaski w okresie do 36 miesiąca trwania taryfy zatwierdzonej przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;
13.Sprawy bieżące
14. Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara PalicaRadzyń Podlaski, dnia  7 czerwca 2019  r.