Zaproszenie na XIX Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski,

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 lutego 2020

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.  ) zwołuję na dzień  11  lutego  2020 r.  na godz. 13:oo – XIX  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie
2.Sprawy organizacyjne:
1)stwierdzenie quorum
2)przyjęcie porządku obrad
3)przyjęcie protokołu z poprzedniej   Sesji,
3.Wystąpienia zaproszonych gości,
4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
5.Sprawozdanie Przewodniczącej  Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
6.Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy.
7.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Radzyń Podlaski na 2020 rok
b)uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Radzyń Podlaski na 2020 rok
c)zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Branicy Radzyńskiej poprzez zmianę siedziby;
d)ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Radzyń Podlaski;
e)określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Radzyń Podlaski w roku szkolnym 2019/2020;
f)ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Radzyń Podlaski;
g)wniosku  o przeprowadzenie  wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej  wsi Biała oraz określenia terminów ich przeprowadzenia
h)przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022.
i)przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzyń Podlaski  w 2020 roku.
j)wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020  rok;
8.Sprawy bieżące
9.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Palica