Trzydziestoletni „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” został przyjęty przez Rząd w 2002 roku. W programie tym określono zadania i wskazano odpowiedzialnych za zmierzanie do realizacji przedsięwzięcia. Ponieważ program jasno precyzuje, że obowiązek usunięcia szkodliwych materiałów spoczywa na właścicielach domów, to ustawodawca przewiduje także wsparcie pomocowe.

Informacje dotyczące bieżącego projektu pt. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie: http://www.azbest.lubelskie.pl/

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do  Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu
z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.
Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.
Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl
Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Aktualności.
Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób z poprzednich trzech naborów.
Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku: https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu
Informacji udziela również Gminny Koordynator Projektu Pani Agata Witkowska w pok. Nr 1 Urzędu Gminy Radzyń Podlaski, tel. 834131810
Tutaj znajdziecie Państwo wszystkie dokumenty potrzebne, by przystąpić do projektu:
1. Regulamin dobrowolnego uczestnictwa w projekcie - tekst jednolity wraz z załącznikami;
2. Zgłoszenie lokalizacji  - załącznik nr 1 do Regulaminu (Wniosek, na podstawie którego będzie dokonywana weryfikacja);
3. Oświadczenie o braku sprzeciwu - załącznik nr 1a do Regulaminu  (ważny w przypadku demontażu eternitu z dachu).
4. Oświadczenie, że demontaż eternitu został wykonany zgodnie z rozporządzeniem (ważne, jeśli demontaż azbestu został przeprowadzony po dniu 6 maja 2004r.)
5. Oświadczenie o przekwalifikowanie zgłoszenia z dachu na ziemię - załącznik nr 3a do Regulaminu (dla osób, które złożyły Zgłoszenie lokalizacji na demontaż z dachu, ale zdjęły eternit we własnym zakresie i chcą, aby odebrać im eternit z ziemi)

Regulamin
zal. nr 1 do Regulaminu - Zgloszenie lokalizacji
zal. nr 1a do Regulaminu - Oswiadczenie - brak sprzeciwu
zal. nr 2a do Regulaminu - Demontaz zgodnie z przepisami
zal. nr 3a do Regulaminu - Oswiadczenie o przekwalifikowaniu demontazu na odbior z ziemi