Tytuł projektu: Warsztaty integrujące społeczność GMINY RADZYŃ PODLASKI.
Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które nie  odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00561-6930-UM0341122/11 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013, zawartej w dniu 17 maja 2011 r. realizowanej przez Lokalną Grupę Działania „Zapiecek” w Radzyniu Podlaskim , na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  ( Dz.U. Nr 64, poz. 427 z późn.zm).
Planowany termin zakończenia – 29 luty 2012 roku.

Plan finansowy wniosku:
- Wartość całkowita projektu – 15 000 zł,
-  Koszty kwalifikowane projektu  15 000 zł
- Kwota dofinansowania – 10 500 zł
Cel projektu: celem projektu jest podnoszenie jakości życia mieszkańców GMINY RADZYŃ PODLASKI , jej integracja oraz zaspokojenie potrzeb kulturalnych, promocja twórczości ludowej i artystycznej poprzez organizację warsztatów integrujących społeczność gminy.
Warsztaty integrujące społeczność Sołectwa Bedlno i Żabików w dn. 11 -12 listopada 2011 r.