Nazwa Zadania: Remont drogi gminnej Nr 101912L od km 0+000 do km 0+471,5 w miejscowości Biała,
Cele projektu: Poprawa parametrów technicznych drogi, bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu
Na drodze 101912L planuje się nową nawierzchnię bitumiczną na odcinku  475,5m o szerokości  5m,  przewidziano również pobocza gruntowe ulepszone o szerokości 0,75m, podbudowę tłuczniową,   odwodnienie będzie odbywać się przez zastosowanie spadków podłużnych i poprzecznych.
Dofinansowanie: 154 805, 35 zł
Całkowita wartość inwestycji:
428 542, 23 zł