Gmina Radzyń Podlaski

Skarbnik Gminy

Aldona Roguszewska - skarbik Gminy

Aldona Roguszewska
Skarbnik Gminy Radzyń Podlaski

home e-mail a.roguszewska@radzynpodlaski.pl

tel tel. 83 413 18 09