Gmina Radzyń Podlaski

Gospodarka odpadami

INFORMACJA O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE, MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH I POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ PODMIOTACH ZBIERAJĄCYCH ZSEE


Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 tiret a, b, e Ustawy z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. z 2013r., poz. 1399) Gmina Radzyń Podlaski informuje:


a) Na terenie Gminy Radzyń Podlaski usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych świadczy Przedsiębiorstwo Usług  Komunalnych Sp. z o.o., ul  Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski.

b) Zgodnie z zawartą umową z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. oraz zapisami zawartymi w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami na terenie województwa lubelskiego miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Zakład Zagospodarowania Odpadów "Adamki", w m. Biała 185b, 21-300 Radzyń Podlaski.

c) Podmiotem świadczącym usługi w zakresie zbiórki ZSEE jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MB Recycling Sp. z o. o.  z siedzibą w Kielcach, ul. Bartosza Głowackiego 4a/15, 26-368 Kielce.

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzona jest w formie akcyjnej oraz stałej. Punkt przyjmowania sprzętu znajduje się w miejscowości Białka, na placu obok Ośrodka Zdrowia (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).

http://www.zzok-adamki.pl/segregacja.html

http://www.pukradzyn.pl/segregacja/index.html