Jesteś tutaj: Start / Projekty z funduszy UE

Projekty z funduszy UE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

28 maja 2020

Zdalna Szkoła

1 kwietnia 2020

Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastruktura towarzysząca w zabudowie zagrodowej w Jaskach, Gmina Radzyń Podlaski

BENEFICJENT: GMINA RADZYŃ PODLASKI
Działanie  „ Wsparcie   inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”/” Wsparcie Badań i inwestycji związanych z utrzymaniem odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej” ramach  środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020
 Tytuł operacji:” Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastruktura towarzysząca w zabudowie zagrodowej w Jaskach, Gmina Radzyń Podlaski”. W ramach realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: Poprawa oferty włączenia społecznego i aktywizacja mieszkańców z miejscowości Jaski poprzez organizację zajęć i propagowanie inicjatyw społecznych.

 Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00036-65170-UM 0310027/18 z dnia 6.05.2019 r.

Kwota przyznanych środków na  realizację operacji: 416 2385 zł

21 listopada 2019

REWITALIZACJA PARKU W ZESPOLE DWORSKO-PARKOWYM W ŻABIKOWIE – ETAP II i III

Gmina  Radzyń Podlaski realizuje Projekt „REWITALIZACJA PARKU W ZESPOLE DWORSKO-PARKOWYM W ŻABIKOWIE – ETAP II i III” współfinansowany ze środków UE, w ramach Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich RPO WL na lata 2014-2020.

30 kwietnia 2019

Gmina Radzyń Podlaski stawia na przedszkolaków

,

Gmina Radzyń Podlaski w partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Gmina Radzyń Podlaski stawia na przedszkolaków"

13 sierpnia 2018

Remont-modernizacja stacji ujęcia i uzdatniania wody wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Biała, Gm. Radzyń Podlaski, pow. radzyński, woj. lubelskie

BENEFICJENT: GMINA RADZYŃ PODLASKI
Oś priorytetowa 6 OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW, działanie 6.4 Gospodarka wodno- ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Umowa Nr  : RPLU: 06.04.00-06-0043/17-00, zawarta w dniu 16  maja 2018 r.

Czytaj więcej o: Remont-modernizacja stacji ujęcia i uzdatniania wody wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Biała, Gm. Radzyń Podlaski, pow. radzyński, woj. lubelskie
Przejdź do - Budowa obiektu infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Branica Radzyńska, Gmina Radzyń Podlaski
13 sierpnia 2018

Budowa obiektu infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Branica Radzyńska, Gmina Radzyń Podlaski

BENEFICJENT: GMINA RADZYŃ PODLASKI
Działanie 19.2 „ Wsparcie  na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 20014 – 2020
 Umowa Nr  00340-6935-UM0310836/17, zawarta w dniu 28 listopada 2017 r.

Czytaj więcej o: Budowa obiektu infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Branica Radzyńska, Gmina Radzyń Podlaski
13 sierpnia 2018

Budowa altany koncertowej przy zespole dworsko-pałacowym w Żabikowie, Gmina Radzyń Podlaski”

 

Tytuł projektu:„Budowa altany koncertowej przy zespole dworsko-pałacowym w Żabikowie, Gmina Radzyń Podlaski”

BENEFICJENT: GMINA RADZYŃ PODLASKI

Działanie 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 20014 – 2020

 Umowa Nr 00614-6935-UM0310841/17, zawarta w dniu 24  maja 2018 r.

 

 

Czytaj więcej o: Budowa altany koncertowej przy zespole dworsko-pałacowym w Żabikowie, Gmina Radzyń Podlaski”