Jesteś tutaj: Start / Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW

 

Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów składanym
do Wójta Gminy Radzyń Podlaski, może wystąpić :

1) właściciel nieruchomości,

2) posiadacz nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości;

3) właściciel urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 Kodeksu cywilnego, t.j. służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych podobnych urządzeń– jeżeli drzewo lub krzew zagrażają ich funkcjonowaniu,

4) użytkownik wieczysty,

5) posiadacz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 

Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa wyżej nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:

1) spółdzielnię mieszkaniową;

2) wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2015 r. poz. 1168);

3) zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.

UWAGA:

Zgodnie z art. art. 83 ust. 4 spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek poinformować,
w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

Obowiązek ten reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. ,poz.1651).

 Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:

-     imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

-     oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

-     zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;

-      nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

-     obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

- posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,

 - nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

-      wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;

-    miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

-      rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

-     projekt planu:

- nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub

- przesadzenia drzewa lub krzewu – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

-    decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

-     zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

 

Zezwolenia na wycinkę nie wymagają:

·         krzewy, których wiek nie przekracza 10 lat;

·         krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenie zieleni;

·         drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

-     35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz plantanu klonolistnego,

-      25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

·         drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach;

·         drzewa lub krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

·         drzewa lub krzewy usuwane w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

·         drzewa lub krzewy usuwane na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

·         drzewa lub krzewy, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

·         drzewa lub krzewy, które stanowią przeszkody lotnicze, usuwane na podstawie decyzji właściwego organu;

·         drzewa lub krzewy usuwane na podstawie decyzji właściwego organu względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,

·         drzewa lub krzewy usuwane z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochrona krajobrazową;

·         drzewa lub krzewy usuwane w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwaty przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;

·         drzewa lub krzewy, których usunięcie wynika z akcji ratowniczej prowadzonej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołano do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

·         drzewa lub krzewy stanowiących wyłomy lub wywroty:

-       jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

-     inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usuniecie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot,

·           drzewa lub krzewy należące do gatunków obcych, określonych w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego ds. rolnictwa.

 

Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew lub krzewów:

·         na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;

·         na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej;

·         jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;

·         które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

·         które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;

·         w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;

·         drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:

-    75 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

-     50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

- w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

· krzewów, których wiek nie przekracza 25 lat, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

·  w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;

·  które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych
od posiadacza nieruchomości;

·  topoli o obwodzie pnia powyżej 100cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;

· jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;

·  z grobli stawów rybnych;

·  jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania
i utrzymania tych urządzeń;

·   Usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.

 

Opłaty:
Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej – część III ust. 44 pkt 6 załącznika
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32.

Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terminie ustalonym
z wnioskodawcą.