Wycinka drzew

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

6 lipca 2017

Informacja

NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY

Nowelizacja ustawy zakłada 2 procedury uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów:

 

1. WNIOSEK.

Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów składanym do Wójta Gminy Radzyń Podlaski, może wystąpić :

1) właściciel nieruchomości,

2) posiadacz nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości;

3) właściciel urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, tj. służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych podobnych urządzeń – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają ich funkcjonowaniu,

4) użytkownik wieczysty,

5) posiadacz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej: http://radzynpodlaski.pl/p,81,ochrona-srodowiska oraz w pok. Nr 1 Urzędu Gminy Radzyń Podlaski.

 

Uwaga:

Zgodnie z art. 83 ust. 4 spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek poinformować, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

Obowiązek ten reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134
z późn. zm.).

Po otrzymaniu wniosku o wydanie zezwolenia organ prowadzący postępowanie przeprowadza oględziny drzewa lub krzewu, a następnie wydaje decyzję.

 

  1. ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYCINKI:

Zgłoszenia wycinki może dokonać wyłącznie właściciel nieruchomości. Zgłoszenia należy dokonać także
w przypadku wyłomu lub wywrotu.

 

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia jeśli obwód drzewa na wysokości
5 cm od podłoża przekracza obwody określone w dalszej części informacji.

Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej oraz w pok. Nr 1 Urzędu Gminy Radzyń Podlaski.

Organ prowadzący postepowanie, po otrzymaniu zgłoszenia przez właściciela terenu, przeprowadza oględziny
w terminie 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia, następnie w terminie 14 dni od daty oględzin może wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej.

Brak sprzeciwu po upływie 14 dniu oznacza zgodę na usunięcie drzewa.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

 

Ważne:

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę
na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ do którego dokonano zgłoszenia, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

 

Uwaga!

Pozostałe jednostki, organizacje, podmioty gospodarcze, i inne są obowiązane wystąpić z wnioskiem
na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z art. 83 ustawy o ochronie przyrody.

 

 

 

Zezwolenia na wycinkę nie wymagają:

1.       Krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni nie większej jak 25m2;

2.       Krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenie zieleni;

3.       Drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

o        80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,

o        65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz plantanu klonolistnego,

o        50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

4.       Drzewa lub krzewy, które rosną na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – po dokonaniu zgłoszenia do organu właściwego do wydania zezwolenia w przypadku obwodów większych niż wskazane w pkt 3;

5.       Drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

6.       Drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach (wnioski o wycinkę drzewa składa się do właściwego miejscowo Starostwa Powiatowego );

7.       Drzewa lub krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

8.       Drzewa lub krzewy usuwane w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

9.       Drzewa lub krzewy usuwane na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

10.    Drzewa lub krzewy, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

11.    Drzewa lub krzewy, które stanowią przeszkody lotnicze, usuwane na podstawie decyzji właściwego organu;

12.    Drzewa lub krzewy usuwane na podstawie decyzji właściwego organu względu na potrzeby związane
z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

13.    Drzewa lub krzewy usuwane z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochrona krajobrazową;

14.    Drzewa lub krzewy usuwane w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwaty przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;

15.    Drzewa lub krzewy, których usunięcie wynika z akcji ratowniczej prowadzonej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołano do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

16.    Drzewa lub krzewy stanowiących wyłomy lub wywroty usuwanych przez:

o        jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu lub

o        inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot - należy wówczas w terminie 30 dni od ich usunięcia przekazać do tutejszego Urzędu informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz ich liczbie (lub powierzchni usuniętych krzewów) dołączając przy tym dokumentację fotograficzną;

·           Drzewa lub krzewy należące do gatunków obcych, określonych w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego ds. rolnictwa.

W pozostałych przypadkach w celu usunięcia drzewa lub krzewu niezbędne jest uzyskanie zezwolenia.

 

Opłaty:

Decyzja zezwalająca na wycinkę jest zwolniona z opłaty skarbowej – część III ust. 44 pkt 6 załącznika
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r., poz. 1827).

 

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32.