Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2024 poz. 609  z późn.zm.  ) zwołuję na dzień 12 lipca 2024 roku na godz. 13:15  – IV  ( Nadzwyczajną )  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej UG.  
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie;
2.Stwierdzenie quorum;
3.Przyjęcie porządku obrad;
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego  Radzynia Podlaskiego na lata 2021-2027;
5.Zamknięcie obrad.
          

             
Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Palica