Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r.
Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do  Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.
Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl
Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pll  – Zakładka Aktualności.
Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób z poprzednich trzech naborów.
Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku: https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu
Informacji udziela również Gminny Koordynator Projektu Pani Agata Witkowska w pok. Nr 1 Urzędu Gminy Radzyń Podlaski, tel. 834131810
Tutaj znajdziecie Państwo wszystkie dokumenty potrzebne, by przystąpić do projektu:
1. Regulamin dobrowolnego uczestnictwa w projekcie - tekst jednolity wraz z załącznikami;
2. Zgłoszenie lokalizacji  - załącznik nr 1 do Regulaminu (Wniosek, na podstawie którego będzie dokonywana weryfikacja);
3. Oświadczenie o braku sprzeciwu - załącznik nr 1a do Regulaminu  (ważny w przypadku demontażu eternitu z dachu).
4. Oświadczenie, że demontaż eternitu został wykonany zgodnie z rozporządzeniem (ważne, jeśli demontaż azbestu został przeprowadzony po dniu 6 maja 2004r.)
5. Oświadczenie o przekwalifikowanie zgłoszenia z dachu na ziemię - załącznik nr 3a do Regulaminu (dla osób, które złożyły Zgłoszenie lokalizacji na demontaż z dachu, ale zdjęły eternit we własnym zakresie i chcą, aby odebrać im eternit z ziemi)

Regulamin
zał. nr 1 do Regulaminu - Zgłoszenie lokalizacji
zał. nr 1a do Regulaminu - Oświadczenie - brak sprzeciwu
zał. nr 2a do Regulaminu - Demontaż zgodnie z przepisami
zał. nr 3a do Regulaminu - Oświadczenie o przekwalifikowaniu demontazu na odbiór z ziemi