Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.)   zwołuję na dzień  3 sierpnia 2020  roku na godz.8oo – XXIII ( Nadzwyczajną )  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy – II piętro.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie
2.Sprawy organizacyjne:
a) stwierdzenie quorum
b) przyjęcie porządku obrad
3.Podjęcie uchwały  w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
4.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Palica