Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713  ) zwołuję na dzień  30 września  2020  r.  na godz.14oo – XXV  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Radzyń Podlaski.
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie
2.Sprawy organizacyjne:
1)stwierdzenie quorum
2)przyjęcie porządku obrad
3)przyjęcie protokołu z XXIV Sesji z dnia 9 września 2020 r.
3.Wystąpienia zaproszonych gości,
4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
5.Sprawozdanie Przewodniczącej  Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
6.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi Wojewody Lubelskiego wraz z odpowiedzią na skargę
b) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020  rok;
7.Sprawy bieżące
8.Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Palica