Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.  ) zwołuję na dzień  27 listopada   2020  r.  na godz. 13:oo – XXVI  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie w trybie zdalnym.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie
2. Sprawy organizacyjne:
1) stwierdzenie quorum
2) przyjęcie porządku obrad
3) przyjęcie protokołu z XXV Sesji z dnia 30  września 2020 r.
3. Wystąpienia zaproszonych gości,
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
5. Sprawozdanie Przewodniczącej  Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 w szkołach i placówkach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzyń Podlaski.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1.  obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2021;
7.2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Radzyń Podlaski na 2021 rok;
7.3. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie GMINY RADZYŃ PODLASKI;
7.4. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
7.5. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
7.6. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik;
7.7. uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Radzyń Podlaski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2021.
7.8  wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020  rok;
7.9. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
8.Sprawy bieżące
9.Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Palica