Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713  z późn. zm.  ) zwołuję na dzień  29  marca 2021  r.   na godz. 13:30 – XXX  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w TRYBIE ZDALNYM.
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie
2.Stwierdzenie quorum
3.Przyjęcie porządku obrad
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej   Sesji,
5.Wystąpienia zaproszonych gości,
6.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
7.Sprawozdanie Przewodniczącej  Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
8.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim za 2020 rok
9.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za 2020 rok;
10.Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 rok;
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzyń Podlaski  w 2021 roku;
12.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
13.Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2022 rok;
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę  Radzyń  Podlaski porozumienia w sprawie przystąpienia do opracowania  i wdrożenia strategii rozwoju ponadlokalnego;
15.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim  do prowadzenia postepowania i wydawania decyzji administracyjnych  w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radzyń Podlaski;
16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radzyńskiemu;
17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty do ceny sprzedaży nieruchomości we wsi Siedlanów na rzecz Diecezji Siedleckiej;
18.Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 r.
19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wpf.
20.Sprawy bieżące
21.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Palica