Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.)   zwołuję na dzień  20  kwietnia 2021 roku na godz. 10:00  – XXXI ( Nadzwyczajną )  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w TRYBIE ZDALNYM.
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie
2.stwierdzenie quorum
3.przyjęcie porządku obrad
4.Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radzyńskiemu;
5.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Radzyń Podlaski na 2021 rok.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
7.Zamknięcie obrad.


Radzyń Podlaski, dnia 15 kwietnia 2021 r.      


                            
Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Palica