Wójt Gminy Radzyń Podlaski działając na podstawie art. 15 ust.2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1057  późn. zm.  ) podaje wyniki II  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w 2021  roku zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

wyniki naboru