Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.  ) zwołuję na dzień  23  września 2021 r.  na godz. 8:30 – XXXVII  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ( parter)
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji z dnia 27 sierpnia  2021 r.
5. Wystąpienia zaproszonych gości,
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
7. Sprawozdanie Przewodniczącej  Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radzyń Podlaski;
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej we wsi Branica Radzyńska;
10. Sprawy bieżące
11. Zamknięcie obrad.

Po części merytorycznej odbędzie się SESJA WYJAZDOWA po  terenie Gminy Radzyń Podlaski.


Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Palica