Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2021 poz. 1372 ) zwołuję na dzień  3 grudnia 2021   roku na godz. 13:00  – XXXIX ( Nadzwyczajną )  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w TRYBIE ZDALNYM.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie
2.Stwierdzenie quorum
3.Przyjęcie porządku obrad
4.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Radzyń Podlaski na 2021 rok.
5.Zamknięcie obrad.
                


Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Palica