Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1372  z późn. zm.)  - zwołuję na dzień  28 grudnia 2021  roku na godz. 13:00 – XL   Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej UG.  
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie.
2.Sprawy organizacyjne:
2.1.stwierdzenie quorum,
2.2.przyjęcie porządku obrad,
2.3.przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji z dnia 16 listopada 2021 r. .
2.4.przyjęcia protokołu z XXXIX– Nadzwyczajnej Sesji  z dnia  3 grudnia 2021 r.
3.Wystąpienia zaproszonych gości.
4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.Sprawozdanie Przewodniczącej  Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz  z uzasadnieniem Wójta Gminy;
7.Przedstawienie uchwały  Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Lublinie w sprawie projektu budżetu Gminy na 2022 rok;
8.Przedstawienie stanowiska Komisji Budżetowo – Organizacyjnej
9.Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie ewentualnych  wniosków Komisji Budżetowo – Organizacyjnej;
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Radzyń Podlaski na 2022 rok;
11.Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok,
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Branica Radzyńska wpisanej do rejestru zabytków
13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022  rok w Gminie Radzyń Podlaski,
14.Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radzyńskiemu
15.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Radzyń Podlaski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2022 ;
16.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w  uchwale  budżetowej Gminy na 2021 rok,
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2021   rok.
18.Sprawy bieżące.
19.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Palica