Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2021 r.  poz. 1372 z późn.zm.  ) zwołuję na dzień  27 stycznia 2022 (czwartek)   roku na godz. 9:00  – XLI ( Nadzwyczajną )  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w TRYBIE ZDALNYM.
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie
2.Stwierdzenie quorum
3.Przyjęcie porządku obrad
4.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Radzyń Podlaski na 2022 rok.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6.Zamknięcie obrad.
            


Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Palica