Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1372  z późn. zm.)  - zwołuję na dzień  10 lutego  2022  roku na godz. 13:30  – XLII   Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w TRYBIE ZDALNYM.   
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie.
2.Sprawy organizacyjne:
2.1.stwierdzenie quorum,
2.2.przyjęcie porządku obrad,
2.3.przyjęcie protokołu z XL  Sesji z dnia 28 grudnia 2021  r. .
2.4.przyjęcia protokołu z XLI – Nadzwyczajnej Sesji  z dnia  27 stycznia 2022  r.
3.Wystąpienia zaproszonych gości.
4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.Sprawozdanie Przewodniczącej  Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2021 r.
7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Radzyń Podlaski na 2022 rok;
8.Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia planu pracy  stałych komisji Rady Gminy Radzyń Podlaski na 2022 rok
9.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej;
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu;
11.Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Radzyń Podlaski;
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Radzyń Podlaski;
13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Radzyń Podlaski uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach ;
14.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w  uchwale  budżetowej Gminy Radzyń Podlaski  na 2022  rok,
15.Sprawy bieżące.
16.Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Palica