Mieszkańcy Gminy RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję na dzień  31 marca 2022  r.   na godz. 13:00 – XLIV Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ( parter)
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie
2.Stwierdzenie quorum
3.Przyjęcie porządku obrad
4.Przyjęcie protokołu z XLII Sesji  dnia 10 lutego 2022 roku;
5.Przyjęcie protokołu z  XLIII Nadzwyczajnej Sesji z dnia 24 lutego 2022 roku;
6.Wystąpienia zaproszonych gości,
7.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
8.Sprawozdanie Przewodniczącej  Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
9.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim za 2021 rok
10.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za 2021 rok;
11.Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 rok;
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzyń Podlaski  w 2022 roku;
13.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji  dla Gminy Radzyń Podlaski na lata 2022 -2030;
14.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzyń Podlaski obejmującego miejscowości: Biała, Zabiele, Radowiec, Białka, Bedlno Radzyńskie, Ustrzesz, Marynin, Zbulitów Duży i Branicę Radzyńską Kolonię
15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radzyńskiemu
16.Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Radzyń Podlaski na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki;
17.Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 r.
18.Sprawy bieżące
19.Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Palica