Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.  ) zwołuję na dzień  22 kwietnia  2022  r.   na godz. 13:00 – XLV Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ( parter)
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie
2.Stwierdzenie quorum
3.Przyjęcie porządku obrad
4.Przyjęcie protokołu z XLIV  Sesji  dnia 31 marca 2022  roku;
5.Wystąpienia zaproszonych gości,
6.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
7.Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Podlaskim zs. w Białej za 2021 rok;
8.Sprawozdanie z działalności GOKiS w Radzyniu Podlaskim za 2021 rok;
9.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie;
10.Podjęcie uchwały w sprawie wniosku  o przeprowadzenie  wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej  Sołectwa Adamki  oraz  określenia terminów ich przeprowadzenia;
11.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wniosku  o przeprowadzenie  wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej  wsi Białka oraz  określenia terminów ich przeprowadzenia;
12.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wniosku  o przeprowadzenie  wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej  wsi Brzostówiec oraz  określenia terminów ich przeprowadzenia;
13.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wniosku  o przeprowadzenie  wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej  wsi Marynin oraz  określenia terminów ich przeprowadzenia;
14.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wniosku  o przeprowadzenie  wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej  wsi Paszki Małe oraz  określenia terminów ich przeprowadzenia;
15.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wniosku  o przeprowadzenie  wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej  wsi Paszki Duże oraz  określenia terminów ich przeprowadzenia;
16.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wniosku  o przeprowadzenie  wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej  wsi Płudy oraz  określenia terminów ich przeprowadzenia;
17.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wniosku  o przeprowadzenie  wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej  wsi Zbulitów Duży  oraz  określenia terminów ich przeprowadzenia;
18.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
19.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzyń Podlaski w 2022 roku;
20.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu handlu żywymi zwierzętami na terenie Gminy Radzyń Podlaski;
21.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej ;
22.Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
23.Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 r.
24.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
25.Sprawy bieżące
26.Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Palica