Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 556 z późn.zm. ) zwołuję na dzień  14  czerwca 2022 roku na godz. 10:oo – XLVI Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.  
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie
2.Stwierdzenie quorum
3.Przyjęcie porządku obrad
4.Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy z dnia 22 kwietnia 2022  r.
5.Wystąpienia zaproszonych gości,
6.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
7.Sprawozdanie Przewodniczącej  Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym
8.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Radzyń Podlaski z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok
9.Przedstawienie raportu  o stanie Gminy Radzyń Podlaski za 2021rok;
10.Debata nad raportem;
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Radzyń Podlaski za 2021 rok,
12. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzyń Podlaski za 2021 r.sprawozdania finansowego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego  Gminy Radzyń Podlaski,
13.Przedstawienie uchwały  Składu Orzekającego  RIO w Lublinie  o  sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy,
14.Przedstawienie uchwały  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radzyń Podlaski o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r. sprawozdaniu finansowym wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Radzyń Podlaski,
15.Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w Lublinie  w sprawie  wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radzyń Podlaski w sprawie  udzielenia  absolutorium Wójtowi Gminy,
16.Dyskusja dot. pkt. 12 – 15.
17.Podjęcie uchwały w sprawie   rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Radzyń Podlaski z wykonania budżetu Gminy za 2021  r.;
18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radzyń Podlaski z tytułu wykonania budżetu za 2021  r.;
19.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 r.
20.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w spr. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzyń Podlaski w 2022 roku;
21.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
22.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Radzyń Podlaski na 2022 rok.
23.Sprawy bieżące,
24.Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Palica