Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Radzyń Podlaski uchwały Nr XLIV/ 228 / z dnia 31 marca 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzyń Podlaski obejmującego miejscowości: Biała, Zabiele, Radowiec, Białka, Bedlno Radzyńskie, Ustrzesz, Marynin, Zbulitów Duży i Branicę Radzyńską Kolonię.

Wójt Gminy
Wiesław Mazurek

 

treść obwieszczenia