Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję na dzień   9  sierpnia  2022  r.  na godz. 8:00 – XLVII Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ( parter). Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie
2.Stwierdzenie quorum
3.Przyjęcie porządku obrad
4.Przyjęcie protokołu z XLV Sesji z  dnia 14 czerwca 2022  roku;
5.Wystąpienia zaproszonych gości,
6.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
7.Sprawozdanie Przewodniczącej  Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
8.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmian w Studium Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzyń Podlaski;
9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
10.Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Radzyń Podlaski od Powiatu Radzyńskiego zadania obejmującego przebudowę drogi powiatowej Nr 1210L w miejscowości  Radowiec,  Brzostówiec poprzez budowę chodnika;
11.Podjęcie uchwały w sprawie wniosku  o przeprowadzenie  wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej  Sołectwa Zabiele  oraz  określenia terminów ich przeprowadzenia;
12.Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 r.
13.Sprawy bieżące
14.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Palica