Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.  ) zwołuję na dzień  22 września 2022   roku na godz. 14:00  – XLIX  ( Nadzwyczajną )  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej UG.  
Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie
2.   Stwierdzenie quorum
3.   Przyjęcie porządku obrad
4.   Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Lublinie skargi Pana Wojciecha Rogalskiego zam. Białka wraz z odpowiedzią na skargę.
5.   Zamknięcie obrad.


                               
Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Palica