Wójt Gminy Radzyń Podlaski informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), Gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia dokonywanego przez właściciela nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, każdy właściciel nieruchomości na terenie Gminy Radzyń Podlaski wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków powinien złożyć  zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji do dnia 31 marca 2023r.

Druki zgłoszeń dostępne są w Urzędzie Gminy Radzyń Podlaski ul. Warszawska 32, pok.  nr  1 oraz na stronie internetowej www.radzynpodlaski.pl (w zakładce: dokumenty, ochrona środowiska, druki: zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków). Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy składać do Urzędu Gminy Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, pok. nr 1.
W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi.
Wylewanie nieczystości ciekłych pochodzących z terenu nieruchomości jest karalne, niezależnie od tego, gdzie są wylewane, tj. do rowu, na pole, czy też na własne podwórko. Każdy właściciel nieruchomości w przypadku posiadania zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków ma obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych zawartej z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie.
Ponadto każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania dowodów płacenia za ww. usługi i okazania ich na każde wezwanie organu kontrolującego (art. 6 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy).
Informujemy, iż osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków  powinny to uczynić niezwłocznie.
Zgodnie z przepisami prawa każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Do pobrania
zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków