Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ) zwołuję na dzień  16 marca 2023    roku na godz. 14:00  – LVI  ( Nadzwyczajną )  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Proponowany porządek obrad:

1.   Otwarcie
2.   Stwierdzenie quorum
3.   Przyjęcie porządku obrad
4.   Podjęcie uchwały w sprawie Obrony Dobrego Imienia Świętego Jana Pawła II;
5.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Ulan Majorat przez Gminę Radzyń Podlaski części realizacji zadań w zakresie zaopatrzenia w wodę;
6.   Zamknięcie obrad.
                               
Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Palica