Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.  ) zwołuję na dzień  21 kwietnia 2023   r.   na godz. 9:00 –LVIII Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ( parter)
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie
2.Stwierdzenie quorum
3.Przyjęcie porządku obrad
4.Przyjęcie protokołu z LVII Sesji z dnia 30 marca 2023  r.
5.Wystąpienia zaproszonych gości,
6.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
7.Sprawozdanie Przewodniczącej  Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
8.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2022 r.
9.Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Podlaskim zs. w Białej;
10. Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia inicjatywy utworzenia w Radzyniu Podlaskim jednostki wojskowej;
12. Sprawy bieżące
13. Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Palica