Szanowni Państwo,
informujemy o rozpoczęciu naboru zgłoszeń na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych, zdeponowanych na działkach gruntowych z terenu Gminy Radzyń Podlaski.
Zadanie realizowane jest w ramach Programu Priorytetowego pn.: ,,Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest cz.1) ’’, współfinansowanego ze środków  WFOŚiGW w Lublinie oraz NFOŚiGW.
Osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem azbestu prosimy o składanie wniosków. Nabór zgłoszeń usunięcia wyrobów zawierających azbest będzie trwał od dnia 17.04.2023r. do dnia 21.04.2023 r.

Formularz wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy, a także stanowi on załącznik do niniejszej informacji.
Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.
Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy.
Ze złożeniem wniosku nie należy zwlekać – wnioski rozpatrywane będą do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.
W związku z powyższym liczy się kolejność zgłoszeń.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku materiał zawierający azbest usunięty zostanie z terenu nieruchomości.
Uwaga!
W ramach realizacji przedsięwzięcia nie będą finansowane koszty związane z demontażem wyrobów zawierających azbest oraz z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Gmina Radzyń Podlaski informuje, że kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dla zadań, których ostatecznymi odbiorcami będą beneficjenci Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, zostanie uruchomiony odrębny nabór wniosków w ramach Części 2 Programu – Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych.

Zgłoszenie

Oświadczenie