Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.  ) zwołuję na dzień  30 maja 2023   r.   na godz. 14:00 –LIX  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ( parter)
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie
2.Stwierdzenie quorum
3.Przyjęcie porządku obrad
4.Przyjęcie protokołu z LVIII  Sesji z dnia 21 kwietnia 2023 r.  
5.Wystąpienia zaproszonych gości,
6.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
7.Sprawozdanie Przewodniczącej  Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
8.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Radzyń Podlaski z organizacjami pozarządowymi za 2022  rok;
9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radzyńskiemu;
10.Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o  przeprowadzenie  wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Jaski oraz  określenia terminów ich przeprowadzenia;
11.Podjęcie uchwały wzmieniającej  uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzyń Podlaski
12.Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy  na 2023 r.
13.Podjęcie uchwały w zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  
14.Sprawy bieżące
15.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Palica