Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2023 r. poz. 40  z późn.zm.  ) zwołuję na dzień  14 sierpnia 2023    roku na godz. 8:00   – LXIII ( Nadzwyczajną )  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej UG.  
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Radzyn Podlaski  
5. Zamknięcie obrad.

                                    Przewodnicząca Rady Gminy
                                        Barbara Palica