Od 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Celem zasadniczym tego aktu prawnego jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym rekompensatę z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku upadłości nabywców produktów rolnych.
Dochody Funduszu będą stanowić:
wpłaty na Fundusz dokonywane przez podmioty skupujące,

odsetki od środków lokowanych w formie depozytu u ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
środki finansowe odzyskane przez KOWR w wyniku prowadzonych postępowań upadłościowych od podmiotów skupujących, które stały się niewypłacalne, na rzecz Funduszu z tytułu roszczeń po wypłacie producentom rolnym rekompensa