Szanowni Mieszkańcy zgodnie z art. 6 ust. 5a pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2024 r. poz. 399) Gmina ma obowiązek kontroli częstotliwości wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym zostaną przeprowadzone kontrole nieruchomości położonych na terenie Gminy Radzyń Podlaski, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej. 

Kontrola będzie polegała na wezwaniu do przedłożenia w Urzędzie Gminy Radzyń Podlaski faktur VAT, rachunków  lub paragonów wystawianych każdorazowo po wykonaniu usługi wywozu nieczystości ciekłych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Radzyń Podlaski na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i/lub opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Radzyń Podlaski.
Należy pamiętać, że posiadane dowody muszą potwierdzać regularność opróżniania szamba lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków.
Właściciele, których nieruchomość jest wyposażona w zbiornik bezodpływowy są zobowiązani do pozbywania się nieczystości ciekłych z częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych oraz objętości zbiornika, przy zapewnieniu ciągłości użytkowania zbiornika oraz uniemożliwieniu wydostania się nieczystości ciekłych poza zbiornik, jednak nie rzadziej niż raz na  rok.
W przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków należy pamiętać o obowiązku usuwania osadów ściekowych. Osadniki w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, powinny być opróżniane z częstotliwością uzależnioną od instrukcji eksploatacji oczyszczalni, objętości osadnika oraz uniemożliwić wydostanie się osadów ściekowych poza osadnik, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.
Niedopuszczalne jest odprowadzanie nieczystości ciekłych do rowów, gruntu, zbiorników wodnych, cieków wodnych, oraz wypompowywanie na pola, łąki. Ścieki z budynków mieszkalnych nie mogą być gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.
Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami ustawy podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
W związku z powyższym prosi  się mieszkańców gminy o pilne uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie nieruchomości, zgodnie z przytoczonymi przepisami ustawy.

UWAGA!
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ww. ustawy gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym właściciele nieruchomości, którzy do tej pory nie dopełnili tego obowiązku proszeni są o niezwłoczne dokonanie tej formalności.

Więcej informacji pod numerem tel. 83 413 18 10