Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ) zwołuję na dzień  22 maja 2024 r.  roku na godz. 10:00 – II Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie
2.stwierdzenie quorum
3.przyjęcie porządku obrad
4.przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
5.Wystąpienia zaproszonych gości,
6.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
7.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym;
8.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu współpracy Gminy Radzyń Podlaski z organizacjami pozarządowymi za 2023 rok;
9.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)powołania stałych Komisji Rady Gminy Radzyń Podlaski oraz określenia przedmiotu ich działania,
b)ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy,
c)ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Radzyń Podlaski,
10.Sprawy bieżące
11.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Palica