Nazwa zadania: " Przebudowa drogi gminej w m. Białka na odcinku dł. 990 mb."
Kwota dofinansowania- 128 964,00 zł;
Całkowita wartość inwestycji 234 481,79;
Cele projektu: poprawa parametrów technicznych drogi, bezpieczeństwa i komfortu uczestików ruchu;
Osiągnięte efekty:  warstwa ścieralna 4 cm, przepusty rurowe HDPD o średnicy 50cm 2x 7m, bariery ochronne stalowe jednostronne 32 mb,warstwa wyrównawcza mieszanka mineralno- asfaltowa, nawierzchia pobocza  z tłucznia  kamiennego- warstwa górna po uwałowaniu 10cm, oznakowanie poziome i pionowe, odwodnienie powierzchniowe;